Privacy beleid

PRIVACYVERKLARING

De website www.o-tacos.fr (hierna de “Website”) wordt gepubliceerd door O’Tacos Corporation.

In het kader van haar activiteiten verwerkt de vennootschap O'TACOS bepaalde Persoonsgegevens, en in het bijzonder die van internetgebruikers die gebruik maken van haar website die toegankelijk is vanaf de volgende domeinnaam: (hierna de "Website").

Het doel van deze privacyverklaring is om u te helpen begrijpen waarom en hoe de vennootschap O'TACOS de door u aan ons tijdens het gebruik van de Website verstrekte Persoonsgegevens gebruikt en beschermt, en over welke middelen u beschikt om controle uit te oefenen over dit gebruik van uw Persoonsgegevens. In het algemeen kunt u de Website bezoeken zonder enige Persoonsgegevens te verstrekken.

U bent op geen enkele wijze verplicht om uw Persoonsgegevens aan O'TACOS door te geven. Desondanks is het mogelijk dat u hierdoor niet kunt beschikken over bepaalde informatie of diensten die u heeft aangevraagd of dat u bepaalde functionaliteiten van de Website niet kunt gebruiken.

WANNEER U DE WEBSITE BEZOEKT OF GEBRUIK MAAKT VAN EEN VAN DE DIENSTEN VAN DE WEBSITE, AANVAARDT U DAT UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING, DIENT U ONZE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen, met name om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, juridische of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum waarop deze verklaring is bijgewerkt, duidelijk boven aan deze verklaring worden aangegeven. Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra deze online worden geplaatst.

Wij nodigen u daarom uit om deze pagina regelmatig te raadplegen teneinde kennis te nemen van de eventuele wijzigingen daarvan.

Wat zijn Persoonsgegevens?

"Persoonsgegevens" omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (een achternaam, voornaam, telefoonnummer, locatiegegevens, enz.).

Welke gegevens worden door O'TACOS verzameld en hoe?

O'TACOS verzamelt gegevens rechtstreeks van u en automatisch wanneer u de Website gebruikt. Gegevens die rechtstreeks van u worden verzameld: O'TACOS verzamelt uw Persoonsgegevens op haar Website voornamelijk via de volgende formulieren:

- franchiseaanvraag: achternaam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens (e-mail- en postadres, telefoonnummer), professionele informatie (beroep, ervaring);

- sollicitatie: achternaam, voornaam, leeftijd, contactgegevens (e-mail en postadres, telefoonnummer), professionele informatie (beroep, ervaring, opleiding);

- gegevens voor contact met O'TACOS: achternaam, voornaam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer). Wij verzamelen deze gegevens op basis van uw toestemming, of om de uitvoering van uw overeenkomsten of op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen mogelijk te maken.

Automatisch verzamelde gegevens:

Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen wij en onze externe dienstverleners automatisch gegevens over u, met name door het gebruik van cookies (zie artikel 5 hieronder), webbakens (dit zijn elektronische afbeeldingen ook wel pixeltags genoemd) en andere technologieën, indien van toepassing.

Persoonsgegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen het volgende omvatten:

het IP-adres van uw computer, gegevens over uw computer, uw verbindingsmethode zoals het type en de versie van uw internetbrowser, uw besturingssysteem, het besturingssysteem van uw mobiele telefoon of tablet en andere technische identificatiecodes, het URL-adres van uw verbindingen, met inbegrip van de datum en tijd waarop u de Website bezoekt en de inhoud die u opent op de Website.

Hoe gebruikt O'TACOS uw gegevens?

O'TACOS gebruikt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om uw aanvraag om franchisenemer van O’TACOS te worden of uw sollicitatie om werknemers van O’TACOS te worden, te beheren;
  • om vragen en opmerkingen te beantwoorden die in het online contactformulier zijn verzonden;
  • om u informatie te sturen met betrekking tot O'TACOS en haar franchisenemers wereldwijd;
  • voor statistische studies.

  • Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Binnen hun respectieve bevoegdheden kunnen de volgende personen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens:

  • Binnen O'TACOS zijn dat de personen van de marketingafdeling, van de administratieve diensten en personeelsafdeling, de personen belast met het beheer van het franchisenetwerk, de personen van de juridische afdeling, van de IT-diensten en hun lijnmanagers;
  • Onder de verwerkers van O'TACOS: IT-dienstverleners, dienstverleners die ons helpen bij het beheer van het franchisenetwerk.

Wanneer gegevens aan personen buiten O'TACOS worden doorgegeven, zorgen wij er derhalve voor dat in de ondertekende overeenkomsten de verplichtingen van de verwerkers op het gebied van de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens zijn opgenomen en dat met name de te behalen doelstellingen van beveiliging zijn gespecificeerd.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie. In dat geval verbindt O'TACOS zich ertoe toezicht te houden op een dergelijke overdracht en de betrokken ontvanger strikte verplichtingen op te leggen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging van de Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

O'TACOS bewaart uw Persoonsgegevens gedurende de termijn die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking waarvoor ze zijn verzameld (bijvoorbeeld voor cookies, zie hieronder). In geval van een niet-ingewilligde aanvraag worden de in het franchisenetwerk verzamelde Persoonsgegevens bijvoorbeeld tot een jaar na ons laatste contact met u bewaard, terwijl de gegevens die voor uw sollicitatie zijn verzameld tot zes maanden na ons laatste contact met u worden bewaard, tenzij er een wettelijke bepaling is die voorziet in een andere opslagtermijn (zoals verjaringstermijnen voor een civiele procedure) of tenzij anders wordt overeengekomen.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

O'TACOS treft de nodige fysieke, technische en organisatorische maatregelen om een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te garanderen en om elke wijziging of verlies van uw Persoonsgegevens of elke ongeoorloofde toegang tot deze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht van inzage, rectificatie, wissing en het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken en het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van uw toestemming is uitgevoerd. U heeft ook de mogelijkheid om de opslag, wissing en mededeling van uw Persoonsgegevens na uw overlijden te regelen, door het aannemen van algemene of specifieke richtlijnen, die kunnen worden geregistreerd bij een betrouwbare digitale derde partij die is gecertificeerd door de nationale instantie voor gegevensbescherming.

Tot slot kunt u informatie over uw Persoonsgegevens verkrijgen of uw rechten uitoefenen via e-mail of per post, op: O'TACOS CAP SUD - 106 avenue Marx Dormoy 92120 MONTROUGE of per e-mail via [email protected], met vermelding van "Persoonsgegevens" in de onderwerpregel van uw e-mail.

De vennootschap O'Tacos, een vereenvoudigde aandelenvennootschap (société par actions simplifiée) naar Frans recht met een kapitaal van 1.000.000 euro, gevestigd te CAP SUD 106 Marx Dormoy (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Créteil onder nummer 809 849 615, vertegenwoordigd door de heer Silman Traoré, Voorzitter.

Directeur van Publicatie:

Om contact op te nemen: [email protected]

OVER DE WEBSITE

Uitgever van de website: O'TACOS CORPORATION SAS, een vereenvoudigde aandelenvennootschap (société par actions simplifiée) naar Frans recht met een kapitaal van 1.000.000 euro, gevestigd te 106 Avenue Marx Dormoy, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre [Frankrijk] onder nummer: 809 849 615, btw-nummer: FR42809849615, telefoonnummer van het hoofdkantoor: +33 (0)1 85 78 70 45 en e-mailadres: [email protected]

- Hoofdredacteur: O'TACOS HOLDING SAS, een vereenvoudigde aandelenvennootschap (société par actions simplifiée) naar Frans recht met een kapitaal van 58.000.001,00 euro, gevestigd te 106 Avenue Marx Dormoy, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre [Frankrijk] onder nummer: 809 849 615, in haar hoedanigheid van president van O'TACOS CORPORATION

- Hostingdienst: [email protected]