Wedstrijdreglement

Competitiereglement O’Tacos rapbox

Artikel 1 – Naam en organisator van de wedstrijd
Door deel te nemen aan de “O’Tacos Rapbox” wedstrijd gaat u akkoord met onderstaand reglement en de voorwaarden. De wedstrijd wordt georganiseerd door O’Tacos Holding International, vereenvoudigd naamloze vennootschap met een enkele partner, hierna te noemen: O’Tacos Holding International, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 106 Avenue Marx Dormoy te Montrouge, Parijs (Frankrijk).

Artikel 2 - Deelnemingswijze
Deelneming aan de wedstrijd vermeld in artikel 1 is uitsluitend mogelijk via de website van O’Tacos (o-tacos.com), een specifieke website beheerd door O’Tacos Holding. Geen enkele deelneming die wordt ingediend per brief of via een ander communicatiemiddel wordt in aanmerking genomen.

Artikel 3 - Looptijd van onderhavige wedstrijd
De wedstrijd start op 19 februari 2019 en eindigt op 12 maart 2019. Laattijdige deelnemingen worden niet in aanmerking genomen.

Artikel 4 - Deelnemingsvoorwaarden

 1. 1. De betreffende wedstrijd is gratis.
 2. 2. Per wedstrijd wordt er slechts één deelname per persoon en per IP-adres aanvaard. Om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd, en op straffe van uitsluiting, moet een deelnemer zijn persoonlijk rap maken van 15 seconden via de O’Tacos Rapbox en zijn deelname finaliseren door het geven van een naam aan de rap en zijn of haar emailadres te bevestigen.
 3. 3. Elke twijfel of onregelmatigheid met betrekking tot de identiteit van een winnaar leidt tot zijn uitsluiting uit de wedstrijd en/of het afnemen van zijn prijs, zonder dat de winnaar in kwestie daarvoor enige vergoeding van welke aard dan ook kan eisen.
 4. 4. Indien er (in de code) een vermoeden is van vals spelen (bv. geautomatiseerde ‘plays’) dan worden deze deelnames geschrapt.
 5. 5. Werknemers van O’Tacos mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.


Artikel 5 – Verloop van de wedstrijd

 1. 1. De gebruiker moet eerst alle stappen van de wedstrijd vervolledigen. Er worden 2 winnaars geselecteerd, een winnaar in België en een winnaar in Frankrijk. Het land per gebruiker staat vast door de taalkeuze waarin ze hun deelname vastlegden. De deelnemers met het hoogste aantal luisterbeurten, wint de wedstrijd. De geluidsbestanden worden opgeslagen in een beveiligde database. Elke keer dat er iemand luistert, wordt een ‘play’ bijgehouden. Via de ranking pagina kan er per land nagezien worden hoeveel keer de opnames beluisterd werden en bijgevolg ook wie de winnaars zijn na afloop van de competitie.
 2. 2. In het geval van een ex-aequo, stelt O’Tacos intern een objectieve jury aan die zal bepalen welke deelnemer wint.
 3. 3. Afgezien van hetgeen gepost wordt op de website of andere kanalen gebruikt door O’Tacos en van de mededelingen die worden gedaan aan de winnaar(s), wordt er over de wedstrijd geen enkele informatie van welke aard ook uitgewisseld per brief of telefonisch. In die context mag de ontstentenis van communicatie vanwege O’Tacos absoluut niet worden beschouwd als de aanvaarding van een of ander standpunt van een deelnemer.


Artikel 6 – Uitsluiting
In het geval van misbruik, bewezen fraude, vermoeden van fraude of vermoeden van bedrog, behoudt O’Tacos zich formeel het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelneming aan een wedstrijd en/of aan andere wedstrijden van O’Tacos. Die uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan het recht van O’Tacos om eventueel een integrale schadevergoeding te eisen van de betrokken deelnemer(s).

Artikel 7 – Verwittiging van de winnaar(s)

 1. 1. De winnaars worden aangekondigd via de sociale media pagina’s van O’Tacos.
 2. 2. O’Tacos zal ervoor zorgen dat de winnaars worden verwittigd op 15 maart 2019. Onder geen enkel beding kan de prijs worden geruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Het is de winnaars verboden de prijs door te verkopen.


Artikel 8 – Prijs van de wedstrijd

 1. 1. De prijs van de wedstrijd wordt duidelijk en gedetailleerd beschreven hieronder. Er is 1 prijs te winnen. Deelnemers moeten eerst de meeste luisterbeurten behalen via de O’Tacos rapbox. De winnaars worden bepaald aan de hand van hun ranking. De personen die het hoogst aantal luisterbeurten haalt, wint de prijs (een winnaar per land, België en Frankrijk).
 2. 2. De prijs is een cadeaubon, geldig in het dichtsbijzijnde O’Tacos restaurant van de stad waarin de deelnemer gehuisvest is.
 3. 3. De cadeaubon is geldig vanaf de datum van ontvangst, tot 31 oktober 2019.
 4. 4. De cadeaubon kan maximum eenmaal per week gebruikt worden en elke bestelling kan maximum een O’Tacos Medium en een drankje bedragen, in totaal ter waarde van 6,5 euro.
 5. 5. De prijs kan dus in totaal maximum 338 euro bedragen.
 6. 6. In het geval van overmacht in haar hoofde verbindt O’Tacos zich ertoe om de prijs van de wedstrijd te vervangen door een andere prijs, hetzij van een gelijke waarde, hetzij van een hogere waarde. Tevens verbindt O’Tacos zich ertoe om die alternatieve prijs binnen een redelijke termijn naar de winnaar te verzenden.


Artikel 9 – Verzending van de prijs

 1. 1. O’Tacos kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een prijs tijdens zijn verzending verloren raakt.
 2. 2. Wanneer een prijs niet ter bestemming geraakt (onjuist adres, geadresseerde verhuisd, geen reactie van de winnaar op de aankondiging dat hij heeft gewonnen, ...), of wanneer een deelnemer geen gevolg geeft aan een verzoek vanwege O’Tacos om bijkomende informatie, dan zal er een bericht worden verstuurd naar het door de desbetreffende deelnemer opgegeven e-mailadres. In dat bericht zal hem één week de tijd worden gegund om alsnog de gevraagde gegevens voor de verzending van de prijs mee te delen. Blijft dat bericht onbeantwoord of worden de gevraagde gegevens niet tijdig verstuurd, dan verliest de desbetreffende deelnemer elk recht op zijn prijs.
 3. 3. De prijs wordt door O’Tacos niet langer bewaard dan tot op de einddatum van het desbetreffende evenement.
 4. 4. Er wordt maximum één prijs per postadres en/of per IP-adres toegekend.


Artikel 10 - Verantwoordelijkheden

 1. 1. O’Tacos behoudt zich het recht voor om een wedstrijd hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, met name –maar niet uitsluitend- in onverwachte omstandigheden, in gevallen van overmacht of bij wijziging van het reglement of de deelnemingsvoorwaarden. Wanneer er zich een wijziging, een uitstel, een inkorting of een annulering zou voordoen, dan kunnen noch de deelnemers aan de wedstrijd noch andere personen enig recht laten gelden op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 2. 2. Wie aan een wedstrijd deelneemt, wordt verondersteld om de specifieke eigenschappen en beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder op het vlak van het technische vermogen en van het risico voor verbreking van de internetverbinding, en, meer in het algemeen, inzake de risico’s die inherent zijn aan elke internetaansluiting en aan elke gegevensoverdracht via het internet, inzake de ontstentenis van enige beveiliging van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal, en inzake de mogelijke besmettingsrisico’s door virussen op het netwerk.
 3. 3. Noch O’Tacos zelf, noch haar personeelsleden, noch derden waarop zij in het kader van een wedstrijd een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt opgesomd:
 4. o gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet
 5. o de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij van het mobiele netwerk
 6. o de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische mankementen
 7. o organisatie van een wedstrijd, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan een wedstrijd, de bepaling van de winnaar en de toekenning van de prijs.
 8. o om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software
 9. o om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de wedstrijd.Artikel 11 – Bescherming van het privéleven en van het beeldrecht

 1. 1. Elke deelnemer aan deze wedstrijd aanvaardt dat haar/zijn persoonsgegevens worden bewaard door O’Tacos en dit zolang als nodig voor het beheer van de wedstrijd. Indien de deelnemer daarvoor een toestemming heeft gegeven, kunnen zijn gegevens, binnen de grenzen van deze toestemming, worden gebruikt voor marketing doeleinden en voor het toesturen (onder meer via email) van: informatie met betrekking tot producten en acties, allerhande commerciële informatie, newsletters, wedstrijden en promotionele aanbiedingen met betrekking tot producten van O’Tacos. De verzamelde persoonsgegevens worden door O’Tacos beschermd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
 2. 2. Indien de winnaar van onderhavige wedstrijd daarmee instemt, worden zijn persoonlijke gegevens desgevallend bekendgemaakt op de website van O’Tacos of op om het even welke andere communicatiedrager, dit binnen de grenzen van de toestemming en eenmalig in het kader van de desbetreffende wedstrijd.
 3. 3. Elke deelnemer aan onderhavige wedstrijd heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens na opvraag. Hij heeft tevens het recht om die persoonlijke gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen en om zich te verzetten tegen het gebruik ervan. De deelnemer kan daartoe contact opnemen met: [email protected] De deelnemer die zich verzet tegen het gebruik of de verwijdering vraagt van gegevens die noodzakelijk zijn voor de deelname aan de wedstrijd, wordt noodgedwongen geannuleerd door O’Tacos.Artikel 12 – Aanvaarding van het reglement
Wie aan een wedstrijd deelneemt, stemt in met het reglement en de deelnemings- en andere voorwaarden vermeld op het gebruikte kanaal voor die wedstrijd en voorts ook met alle beslissingen die door O’Tacos zouden kunnen worden genomen om de promotieactie vlot te laten verlopen.

4. O’Tacos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding, van welke functioneringsstoornis dan ook, van de uitsluiting van deelnemers of van de beëindiging van een wedstrijd, om welke reden dan ook. Elke deelnemer aan een wedstrijd is verplicht om alle vereiste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen en om de op zijn computer geïnstalleerde softwareprogramma’s te beveiligen tegen om het even welke vorm van beschadiging. Zowel het indienen van persoonlijke gegevens van de betreffende actie als de eigenlijke deelneming aan een wedstrijd ressorteren onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.5. Evenmin kan O’Tacos aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of annulering van een wedstrijd wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van O’Tacos.6. Over de vragen en de wedstrijd wordt er geen enkel geschil in aanmerking genomen.